Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB C120N & C120H

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB C120N & C120H - Dòng C120N, 1P, 10kA, 230V, C curve - Dòng C120N, 2P, 10kA, 230V, C curve - Dòng C120N, 3P, 10kA, 400V, C curve - Dòng C120N, 4P, 10kA, 400V, C curve - Dòng C120H, 1P, 10kA, 230V, C curve - Dòng C120H, 2P, 10kA, 230V, C curve - Dòng C120H, 3P, 10kA, 400V, C curve - Dòng C120H, 4P, 10kA, 400V, C curve

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB C120N & C120H

- Dòng C120N, 1P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng C120N, 2P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng C120N, 3P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng C120N, 4P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng C120H, 1P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng C120H, 2P, 10kA, 230V, C curve

- Dòng C120H, 3P, 10kA, 400V, C curve

- Dòng C120H, 4P, 10kA, 400V, C curve