Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iK60N & iC60N

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iK60N & iC60N - Dòng iK60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve - Dòng iK60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve - Dòng iK60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve - Dòng iK60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve - Dòng iC60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve - Dòng iC60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve - Dòng iC60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve - Dòng iC60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve

Cầu giao tự động SCHNEIDER: Dòng ACTI 9 - MCB iK60N & iC60N

- Dòng iK60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve

- Dòng iK60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve

- Dòng iK60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve

- Dòng iK60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve

- Dòng iC60N MCB 1P, 6kA, 230V, C curve

- Dòng iC60N MCB 2P, 6kA, 230V, C curve

- Dòng iC60N MCB 3P, 6kA, 400V, C curve

- Dòng iC60N MCB 4P, 6kA, 400V, C curve