ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỔI NỐI

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hình ảnh Mã sản phẩm Diễn giải Giá (VNĐ) EU 2Ø4 Phích cắm tròn Ø4   EU 2D Phích cắm dẹt   EU 2Ø5 Phích cắm tròn Ø5   EU 2TD Phích cắm nối âm cho phích tròn Ø4,  phích tròn Ø5 và phích dẹt   EU RØ5 Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu Ø5 có cụ nối đất   ONCØ4 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø4   ONCØ5 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø5   ONCD Ổ cắm nối đa năng chân cắm dẹt   ON3NC4 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø4   ON3NC5 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø5   ON3NCD Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm dẹt   DDXB Đui đèn xoáy   DDXW  


Hình ảnh Mã sản phẩm Diễn giải Giá (VNĐ)
EU 2Ø4 Phích cắm tròn Ø4  
EU 2D Phích cắm dẹt  
EU 2Ø5 Phích cắm tròn Ø5  
EU 2TD Phích cắm nối âm cho phích tròn Ø4, 
phích tròn Ø5 và phích dẹt
 
EU RØ5 Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu Ø5 có cụ nối đất  
ONCØ4 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø4  
ONCØ5 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø5  
ONCD Ổ cắm nối đa năng chân cắm dẹt  
ON3NC4 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø4  
ON3NC5 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø5  
ON3NCD Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm dẹt  
DDXB Đui đèn xoáy  
DDXW