ĐẦU PHÍCH CẮM - Ổ ĐỔI NỐI

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hình ảnh Mã sản phẩm Diễn giải Giá (VNĐ) EU 2Ø4 Phích cắm tròn Ø4 EU 2D Phích cắm dẹt EU 2Ø5 Phích cắm tròn Ø5 EU 2TD Phích cắm nối âm cho phích tròn Ø4, phích tròn Ø5 và phích dẹt EU RØ5...


Hình ảnh Mã sản phẩm Diễn giải Giá (VNĐ)
EU 2Ø4 Phích cắm tròn Ø4  
EU 2D Phích cắm dẹt  
EU 2Ø5 Phích cắm tròn Ø5  
EU 2TD Phích cắm nối âm cho phích tròn Ø4, 
phích tròn Ø5 và phích dẹt
 
EU RØ5 Phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu Ø5 có cụ nối đất  
ONCØ4 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø4  
ONCØ5 Ổ cắm nối đa năng chân cắm Ø5  
ONCD Ổ cắm nối đa năng chân cắm dẹt  
ON3NC4 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø4  
ON3NC5 Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm tròn Ø5  
ON3NCD Ổ cắm nối chia 3 ngả chân cắm dẹt  
DDXB Đui đèn xoáy  
DDXW