Lo xo uốn ống

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Mã số Diễn giải LSV 16 Lò xo uốn ống ø16 LSV 20 Lò xo uốn ống ø20 LSV 25 Lò xo uốn ống ø25 LSV 32 Lò xo uốn ống ø32  

 

Mã số Diễn giải
LSV 16 Lò xo uốn ống ø16
LSV 20 Lò xo uốn ống ø20
LSV 25 Lò xo uốn ống ø25
LSV 32 Lò xo uốn ống ø32