Máng ghen luồn dây điện có nắp

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mã số Diễn giải VGA60/01 Máng ghen luồn dây điện có nắp 60mmx22mm-2m VGA60/02 Máng ghen luồn dây điện có nắp  60mmx40mm-2m VGA80 Máng ghen luồn dây điện có nắp 80mmx40mm-2m VGA80/02 Máng ghen luồn dây điện có nắp 80mmx60mm-2m VGA100/01 Máng ghen luồn dây điện có nắp 100mmx27mm-2m VGA100/02 Máng ghen luồn dây điện có nắp 100mmx40mm-2m  

Mã số

Diễn giải

VGA60/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 60mmx22mm-2m

VGA60/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp  60mmx40mm-2m

VGA80

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80mmx40mm-2m

VGA80/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 80mmx60mm-2m

VGA100/01

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100mmx27mm-2m

VGA100/02

Máng ghen luồn dây điện có nắp 100mmx40mm-2m