Ống thoát nước u PVC - CT pipes

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

  Ống u.PVC - C1 Pipes         Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)    PV/21C1  21  32  1.5  12.5  PV/21C1   27    32    1.6    12.5   PV/21C1  34  34  1.7  10.0  PV/21C1  42  42  1.8   8.0  PV/21C1  48  48  2.0   8.0  PV/21C1  60  60  2.0   6.0  PV/21C1  75  70  2.2   6.0  PV/21C1  90  79  2.2   5.0  PV/21C1  110  91  2.7   5.0  PV/21C1  140  109  3.5   5.0  PV/21C1  160   121  4.0   5.0  PV/21C1  200  145  4.9   5.0  PV/21C1  250  175  6.2   5.0  PV/21C1  315  214  7.7   5.0 Ống u.PVC - C2 Pipes         Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)    PV/21C2  21  32  1.8  16.0  PV/21C2   27    32   2.0  16.0  PV/21C2  34  34 2.0  12.5  PV/21C2  42  42  2.1  10.0  PV/21C2  48  48 2.4   10.0  PV/21C2  60  60 2.4   8.0  PV/21C2  75  70 2.9   8.0  PV/21C2  90  79 2.9   6.0  PV/21C2  110  91 3.2   6.0  PV/21C2  140  109 4.1   6.0  PV/21C2  160   121 4.7   6.0  PV/21C2  200  145 5.9   6.0  PV/21C2  250  175 7.3   6.0  PV/21C2  315  214 9.2   6.0 Ống u.PVC - C3 Pipes         Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)    PV/21C3  21  32  2.4  25.0  PV/21C3   27    32   3.0  25.0  PV/21C3  34  34 2.6 16.0  PV/21C3  42  42 2.6  12.5  PV/21C3  48  48 3.0  12.5  PV/21C3  60  60 3.0  10.0  PV/21C3  75  70 3.6   10.0  PV/21C3  90  79 3.6   8.0  PV/21C3  110  91 4.2   8.0  PV/21C3  140  109 5.4   8.0  PV/21C3  160   121 6.2   8.0  PV/21C3  200  145 7.7   8.0  PV/21C3  250  175 9.6   8.0  PV/21C3  315  214 12.1   8.0  

 
Ống u.PVC - C1 Pipes
        Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)  
 PV/21C1  21  32  1.5  12.5
 PV/21C1   27    32    1.6    12.5 
 PV/21C1  34  34  1.7  10.0
 PV/21C1  42  42  1.8   8.0
 PV/21C1  48  48  2.0   8.0
 PV/21C1  60  60  2.0   6.0
 PV/21C1  75  70  2.2   6.0
 PV/21C1  90  79  2.2   5.0
 PV/21C1  110  91  2.7   5.0
 PV/21C1  140  109  3.5   5.0
 PV/21C1  160   121  4.0   5.0
 PV/21C1  200  145  4.9   5.0
 PV/21C1  250  175  6.2   5.0
 PV/21C1  315  214  7.7   5.0

Ống u.PVC - C2 Pipes

        Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)  
 PV/21C2  21  32  1.8  16.0
 PV/21C2   27    32   2.0  16.0
 PV/21C2  34  34 2.0  12.5
 PV/21C2  42  42  2.1  10.0
 PV/21C2  48  48 2.4   10.0
 PV/21C2  60  60 2.4   8.0
 PV/21C2  75  70 2.9   8.0
 PV/21C2  90  79 2.9   6.0
 PV/21C2  110  91 3.2   6.0
 PV/21C2  140  109 4.1   6.0
 PV/21C2  160   121 4.7   6.0
 PV/21C2  200  145 5.9   6.0
 PV/21C2  250  175 7.3   6.0
 PV/21C2  315  214 9.2   6.0

Ống u.PVC - C3 Pipes

        Mã số       Đường kính(mm)        L (mm)               e (mm)          Áp lực (bar)  
 PV/21C3  21  32  2.4  25.0
 PV/21C3   27    32   3.0  25.0
 PV/21C3  34  34 2.6 16.0
 PV/21C3  42  42 2.6  12.5
 PV/21C3  48  48 3.0  12.5
 PV/21C3  60  60 3.0  10.0
 PV/21C3  75  70 3.6   10.0
 PV/21C3  90  79 3.6   8.0
 PV/21C3  110  91 4.2   8.0
 PV/21C3  140  109 5.4   8.0
 PV/21C3  160   121 6.2   8.0
 PV/21C3  200  145 7.7   8.0
 PV/21C3  250  175 9.6   8.0
 PV/21C3  315  214 12.1   8.0